Trải nghiệm kỷ nguyên mới của báo chí cùng chúng tôi! Trong năm 2024, CERD.com đang thực hiện bước tiến cách mạng - ra mắt tờ báo hàng ngày thực sự độc lập đầu tiên. Hãy tham gia cùng chúng tôi trên hành trình hướng tới sự báo cáo chân thực và không thiên vị.